Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2017

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2017

Adalet Bakanlığı Memur Alımı ilanlarına 2017 yılına girmeye hazırlanırken Adalet Bakanlığı 159 Personel Alımı yapacağını duyurdu 2016 yılında bir çok personel alımı yapan adalet bakanlığı, Pedagog, sosyolog, Sosyal Çalışmadı Alımları yapacak. Yapılan Açıklama ve Aranan şartlar aşağıdadır.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

II)Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e)Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g)Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b)Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız.)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

E k-1


ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVAN SINIF ADET TEŞKİLAT BİRİM AÇIKLAMA
AVUKAT AH 10 MERKEZ
MÜHENDİS TH 2 MERKEZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 GIDA MÜHENDİSİ
İSTATİSTİKÇİ TH 2 MERKEZ ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜTERCİM GİH 1 MERKEZ CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İNGİLİZCE
KORUMA VE GÜVENİLİK GÖREVLİSİ GİH 31 MERKEZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PSİKOLOG SH 20 TAŞRA
PEDAGOG SH 55 TAŞRA
SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH 35 TAŞRA
TOPLAM 156
İLİ İLÇESİ PSİKOLOG PEDAGOG SOSYAL

ÇALIŞMACI

İLİ İLÇESİ PSİKOLOG PEDAGOG SOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA 1 4 2 İSTANBUL SİLİVRİ 1
AKSARAY 2 İSTANBUL

ANADOLU

7 2
ANTALYA 3 İZMİR 1 1
ANTALYA ALANYA 1 KARS 1
ANTALYA MANAVGAT 1 K.MARAŞ 1
AYDIN NAZİLLİ 1 1 KAYSERİ 1 1 2
BALIKESİR 1 KIRŞEHİR 1
BURSA 1 KİLİS 1 1
DENİZLİ 1 KOCAELİ 1
DİYARBAKIR 1 1 KONYA 2 3
DÜZCE 1 KÜTAHYA 1
EDİRNE 2 MANİSA TURGUTLU 1
ERZURUM 1 1 MUĞLA 1
GAZİANTEP 3 2 1 MUĞLA FETHİYE 1
IĞDIR 1 ORDU 1
İSTANBUL 1 2 3 SAKARYA 1 1
İSTANBUL BAKIRKÖY 2 6 4 SİVAS 1
İSTANBUL B.ÇEKMECE 2 2 Ş.URFA 1 2 1
İSTANBUL G.O.P 2 1 ŞIRNAK 1 1
İSTANBUL K.ÇEKMECE 5 5 VAN 1
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Ash dedi ki:

    sosyolog diyorsunuz da sosyolog almıyorlar ki. 🙁

BİR YORUM YAZ